Lời bài hát: Cò lả

Tác giả: Khuyết danh

Con cò (cò) bay lả (lả) bay la,
Bay qua (qua) cửa Phủ,
Bay vào (vào) Ðồng Ðăng,
Tình tính tang, tang tính tình,
Dân làng rằng, dân làng ơi,
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Ðồng Ðăng (Ðăng) có phố (phố) Kỳ Lừa,
Có nàng (nàng) Tô Thị,
Có chùa (chùa) Tam Thanh,
Tình tính tang, tang tính tình,
Dân làng rằng, dân làng ơi,
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Ai lên (lên) xứ Lạng (Lạng) cùng anh,
Tiếc công (công) bác mẹ,
Sinh thành (thành) ra em,
Tình tính tang, tang tính tình,
Dân làng rằng, dân làng ơi,
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Tay cầm (cầm) bầu rượu (rượu) nắm nem
Mãi vui (vui) quên hết, lời em (em) dặn dò
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng.


Bản mới:

Mình về (về) có nhớ (nhớ) ta chăng,
Ta về (về) ta nhớ
Hàm răng cô mình cười,
Tình tính tang, tang tính tình,
Cô mình rằng, cô mình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng

Năm quan (quan) đổi lấy (lấy) miệng cười,
Mười quan anh chẳng tiếc,
Tiếc người (người) có duyên,
Tình tính tang, tang tính tình,
Anh chàng rằng, cô mình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng

Ðâu vì (vì) gác tía (tía) lầu vàng,
Phải duyên (duyên) phải kiếp,
Thì chàng (chàng) em theo,
Tình tính tang, tang tính tình,
Anh chàng rằng, anh chàng ơi,
Rằng có biềt, biết hay chăng
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng

Anh còn (còn) cái cối (cối) giã bèo,
Anh đem (đem) bán quách.....
Ðể theo (theo) cô mình,
Tình tính tang, tang tính tình,
Cô mình rằng, cô mình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng.


Xem tiếp lời bài hát khác:

Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích